Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. **Základní ustanovení**
1.) Správcem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je BY NATTY Trade, s.r.o., IČO 0775 23 93, se sídlem Dolní 3137/100, 796 01 PROSTĚJOV Česká republika (dále jen: „správce“).

2.) Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Dolní 3137/100, 796 01 PROSTĚJOV Česká republika
email: info@nfstore.cz
telefon: +420 725 956 985

3.) Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden nebo více specifických prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.) Správce neurčil odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

2. **Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů**
1.) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2.) Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

3. **Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů**
1.) Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany správce plnit.

2.) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

4. **Doba uchovávání osobních údajů**
1.) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. **Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)**
1.) Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávání služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webových stránek a další služby související s provozem webových stránek, zajišťující marketingové služby.

2.) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. **Vaše práva**
Za podmínek stanovených v Zákoně máte:

1.) Právo na přístup k svým osobním údajům podle § 21 Zákona,

2.) Právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, případně omezení zpracování podle § 24 Zákona,

3.) Právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,

4.) Právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,

5.) Právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

6.) Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 3 těchto podmínek.

7.) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. **Podmínky zabezpečení osobních údajů**
1.) Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. **Závěrečná ustanovení**
1.) Odesláním kontaktního formuláře z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.11.2023. 

Zvolte vaší měnu
EUREuro